TS. Mai K Đa

Email maikda@ussh.edu.vn
Ngôn ngữ tiếng Nga, tiếng Anh.
Chức vụ Giảng viên, Bộ môn Lịch sử Triết học
Khoa Triết học

Quá trình công tác


Từ năm 2013 đến nay: giảng viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Triết học, Bộ môn Lịch sử Triết học.

Quy trình đào tạo

- 2005-2009: Đại học, ngành Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
- 2010-2013: Thạc sĩ, ngành Triết học, RUDN University, Liên bang Nga.
- 2016-2019: NCS, ngành Lịch sử Triết học, RUDN University, Liên bang Nga.
 

Dự án / Đề tài

* Chủ đề phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov. Đề tài NCKH cấp cơ sở, mã số: CS.2016.08 (7/2016-7/2017), đã nghiệm thu.

Sách / Báo cáo xuất bản

1. Sách, giáo trình

[1] Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov / Mai K Đa, Dương Quốc Quân. H.: Nxb Chính trị Quốc gia – Sự Thật, 2018.

[2] Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo / Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.

2. Bài báo trong nước

[1] Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn tới cuối thế kỷ XVIII / Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân // Triết học. 2012. № 10 (257). Tr. 77-86.

[2] Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế  / Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân // Triết học. 2012. №  4 (251). Tr. 83 – 88.

[3] Chaadaev - nhà triết học lịch sử Nga nửa đầu thế kỷ XIX  / Mai K Đa, Dương Quốc Quân // Giáo dục lý luận. 2013. № 194. Tr.74–77.

[4] Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga / Mai K Đa // Giáo dục Lý luận. 2013. № 191. Tr. 30-34.

[5] Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay  / Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân // Giáo dục Lý luận. 2013. № 09. Tr. 68-72.

[6] Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết  / Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân // Giáo dục Lý luận. 2014. № 218. Tr. 55-58.

[7] Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov / Mai K Đa // Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn. 2015. T. 102. №  3. Tr. 31-43.

[8] Quan điểm của Vladimir Solovyov về Phật giáo và Hồi giáo phương Đông / Mai K Đa // Giáo dục Lý luận. 2016. № 253. Tr. 80-83.

[9] Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ / Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề lý luận. Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016. Tr. 62-87.

[10] Đạo đức học nghề nghiệp và triển vọng phát triển ở Việt Nam / Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng. Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26 tháng 1 năm 2021.

c. Bài báo ở nước ngoài

[1] Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме // Диалог цивилизаций: Восток – Запад. XVII научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, РУДН. М.: РУДН, 2017. C. 67-75.

[2] Основные причины неудачи французского протестантизма во Вьетнаме в конце XIX – начале XX в. // Человек > Общество < Государство. 2017. № 1 (3). С. 21-27.

[3] Причины, масштабы и характеристики культурного столкновения протестантизма с традиционными религиями в ходе его распространения во Вьетнаме // XIII Фестиваль науки в Москве 12-13 октября 2018г.  Сборник научных статей студентов, аспирантов и молодых учёных факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. М.: РУДН, 2018. C. 62-68.

[4] Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect. Proceedings of the 3rd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2018). Paris: Atlantis Press, 2018, pp. 1468-1471. http://dx.doi.org/10.2991/iccessh-18.2018.320.

[5] Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме // Социум и Власть. 2018. № 6 (74). С. 91-98.

[6] Культ предков как эпицентр столкновения протестантизма с традиционными вьетнамскими верованиями // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. Т.XV. Vol.4, 2018. С. 229-232.

[7] Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме // Социум и Власть. 2018. № 2 (70). С. 89-96.

[8] Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме / Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле Тхи Хонг Фыонг // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история: М., Изд. «Интернаука», 2019. № 2 (14). С. 27-31.

[9] Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность / Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле Тхи Хонг Фыонг // Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия.  М., Изд. «МЦНО», 2019. № 2 (26). С. 23-29

[10] Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет / Май К Да, Ле Тхи Хонг Фыонг // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история: М., Изд. «Интернаука», 2019. № 3 (14). С. 27-31.

[11] Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ / Май К.Д., Ле Т.Х.Ф. // Молодой ученый. 2019. №15. C. 324-327

[12]   Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме / Май К.Д., Ле Т.Х.Ф. // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/04/25756 (дата обращения: 15.04.2019).

[13]   Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме // Интернаука: научный журнал. № 22 (104). Часть 1. – М., Изд. «Интернаука», 2019.

[14]   Проблема диалога протестантизма с верованием культа предков во Вьетнаме // Studia Humanitatis. Институт современных гуманитарных исследований. 2020. № 1. ISSN 2308-8079.

[15]   Концепция культурной интеграции христианства // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. C. 211 - 215. ISSN 2541-7509. https://doi.org/10.5281/zenodo.3772882

[16]   Этнократическая концепция управления государством во вьетнамском конфуцианстве / Нгуен Ван Зыонг, Май К Да // Наука, Техника и Образование. 2020. № 5 (69). Pp. 57-62. ISSN 2312-8267 (Print). ISSN 2413-5801 (online). DOI: 10.24411/2312-8267-2020-10502

[17]   Взаимодействие христианства и культуры: сравнительный анализ понятий / Май К Да, Зыонг Куок Куан // Вестник Науки и Образования. 2020. № 10(88). Ч. 2. С. 56 - 61. ISSN 2312-8089. DOI: 10.24411/2312-8089-2020-11008.

[18]   Роль народа в представлении вьетнамского конфуцианства / Нгуен Ван Зыонг, Май К Да // Наука, образование и культура. 2020. № 5 (49). C. 22-25. ISSN 2413-7111 (Print). ISSN 2541-7819 (Online). DOI: 10.24411/2413-7111-2020-10501.

[19]   Представления об идеальном обществе во вьетнамском конфуцианстве в период с XVI по XVIII вв. / Нгуен Ван Зыонг, Май К Да // Проблемы современной науки и образования. 2020. № 6 (151). Часть 1. C. 32-38. ISSN 2304–2338 (Print) ISSN 2413–4635 (Online). DOI: 10.24411/2304-2338-2020-10607.

[20] Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики / Май К Да, Зыонг Куок Куан // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. C. 141-150. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4090432. Url: http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/MaiKDa.pdf

[21] Specificity of Buddhist Morality within the Framework of Vietnamese Culture // Le Thi Hong Phuong, Mai K Da, Sergei Nizhnikov. Proceedings of 5th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities - Philosophy of Being Human as the Core of Interdisciplinary Research (ICCESSH 2020). Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Volume 468. Atlantis Press, 2020. P. 34-38. ISBN 978-94-6239-050-8. ISSN 2352-5398.  DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.200901.008.

[22] Концепция культурной интеграции христианства. Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020» [Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. – Электрон. текстовые дан. (1500 Мб.) – М.: МАКС Пресс, 2020. – Режим доступа: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm, свободный – Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020». ISBN 978-5-317-06417-4.

[23] Христианство и буддизм во Вьетнаме / Нижников С.А., Ле Тхи Хонг Фыонг, Май К Да. Межвузовская научная конференция «Взаимодействие христианства с традиционными духовными ценностями стран Южной и Восточной Азии. История и современность». Центр изучения современных проблем ЮВА и АТР Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. М., ИСАА МГУ, 25 ноября 2020 г. Url: https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/338985980/ (Bài tham dự hội thảo).

Blog khoa học

* Orcid: 0000-0002-9416-7746
* WoS ResearcherID: G-4258-2019
 
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây